SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Doktora Süreçleri

I.       DOKTORA YETERLİK

Doktora Yeterlik için Yüksek lisans diploması ile doktoraya kabul edilen öğrencinin 24 kredilik sekiz ders ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olması gereklidir.

Lisans diploması ile doktoraya kabul edilen öğrencinin 45 kredilik on beş ders ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olması gereklidir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabilecektir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın

Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer.

 

Doktora Yeterlik İçin Başvuru

Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi (form 40) (yabancı dil sınav sonuç belgesi ve transkript ile birlikte) danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ana bilim dalı başkanına verir. EABDB öğrencinin sınava girme talebini enstitüye yazar.

 

Yeterlik Komitesi

Yeterlik sınavlarını gerçekleştirecek yeterlilik komitesi, ana bilim dalının önerisi ile EYK tarafından atanır.

Yeterlilik komitesi, atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişiden oluşur. Komitenin görev süresi ana bilim dalı önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir.

Yeterlik Sınav Jürisi

Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrenci için, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından tez danışmanının da içinde bulunacağı beş kişiden oluşan bir doktora yeterlik sınav jürisini EYK’nin onayına sunar. (form 41)

 

Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır.

Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Sınavlarda başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Bu karar, ana bilim dalı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Yeterlik Sınavında Başarısızlık Durumu

Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci, yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışmanın önerisi, ana bilim dalı uygun görüşü ile EYK tarafından önerilen dokuz kredilik dersleri, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır.

Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

 

 

 

II.     Doktora Tez Öneri

Öğrencinin Tez Konusu Önerisinde bulunabilmesi için Yeterlilik sınavından başarılı olması şarttır.

Tez İzleme Komitesi Oluşturulması

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, ana bilim dalının uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

Bu işlem için Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Form 42) doldurularak ana bilim dalı başkanı tarafından enstitüye teslim edilir.

Enstitü yönetim kurulu önerilen isimlerden tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç üye belirler.

İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB’nin olumlu görüşü veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Konusu Belirleme

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABDB tarafından enstitüye tutanakla bildirilir. 

Sınav tutanağı için doktora tez izleme komitesi tez öneri değerlendirme formu (Form 43)  doldurulur.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

 

Öğrencinin Tezinin İzlenmesi

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez çalışmasına ait değerlendirmenin kararı, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız sayılarak salt çoğunlukla belirlenir.

Bu işlem, doktora tez izleme komitesi tez ara rapor değerlendirme formu (Form 44)  doldurarak yapılır.

 

Tez İzleme Komitesinin Öğrencinin Tezini Üst Üste İki Defa Başarısız Bulması

Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı EABDB tarafından enstitüye bildirilir; öğrenciye yeni bir tez konusu ve/veya danışmanla çalışmalarına devam etme hakkı verilir.

Bu durumdaki öğrenci, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

 

Tez Konusu Değişikliğinde

Tez izleme komitesi, tez konusu değişikliği önerebilir. Tez konusu değişikliği EABDB’ce uygun bulunan öğrencinin yeni tez konusu EYK tarafından onaylanır.

 

Doktora Tez Teslim Süreci

Öğrenci, tamamladığı tezi enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp en az beş nüsha halinde danışmanının yazısı ile birlikte ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek etik intihal raporunu* Enstitüye teslim eder. (Form 47)

 

Tez Sınav Jürisinin Belirlenmesi

Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile atanır.

(Form 48)

 Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına katılabilir.

 

III.Tezi Tamamlama

Tez Savunması

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar.

Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Bu karar, jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte teslim edilir. (Form 49)

 

Tezi Hakkında Düzeltme Verilen Öğrenci

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, tezini danışmanının yazısı ile enstitüye en az beş nüsha halinde teslim eder.

(Form 47)

Tezi Hakkında Ret Kararı Verilen Öğrenci

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak, tezini danışmanının yazısı ile enstitüye teslim eder.**

EYK, tezin aynı jüri önünde yeniden savunulması için gerekli işlemleri yapar. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumdaki öğrencilerin, kendilerinin talebi, ilgili EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK’nin onayı ile tez konusu ve/veya danışmanı değiştirilebilir.

 

* Tezin ilk tesliminde ve tez savunmasından sonra da Etik İntihal Raporunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Etik İntihal Raporu alabilmek için ilgili öğrencinin danışmanı üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından şifre talebinde bulunacaktır. Alınacak şifre ile söz konusu rapor alınabilecektir. Etik İntihal Raporunda benzerlik oranının değerlendirmesi, alıntılar hariç yapılıyorsa en fazla %20, alıntılar dahil yapılıyorsa %40’ı geçmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk ilgili öğrenci ile danışmanına aittir.

 

**Mezuniyet kararı alınabilmesi için öğrenci tarafından YÖK’ün sayfasındakihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ internet adresinden tez veri girişi ve yayımlama izin formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.