SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Mezuniyet

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu program, sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmidört ulusal kredilik ve doksan AKTS’lik kredili ve kredisiz dersler ve tez çalışmasından oluşur.

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, ilgili programın öngördüğü 24 kredilik derslerini ve seminer dersini tamamladıktan sonra danışmanın önerisi ile enstitü tez konusu öneri formuna uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB tarafından onaylandıktan sonra ilgili enstitüye sunulur.

Öğrenci hazırladığı tezi enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp en az üç kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce EABDB/EASDB’ye teslim eder.

Öğrenci EABDB/EASDB tarafından enstitüye gönderilen tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tez jürisi, tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazırladıkları kişisel raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50, derslerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetine karar verilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu program, toplam otuz ulusal krediden ve doksan AKTS krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur.

Öğrenci, dönem projesi konusunu en erken birinci yarıyılın sonunda seçer. Danışman ve ilgili EABDB/EASDB tarafından onaylanmış proje önerisi, enstitüye teslim edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Dönem projesi, danışman tarafından yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Dönem projesi, danışmanı tarafından yeterli olarak değerlendirilen ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

 

DOKTORA PROGRAMI

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam yirmidört krediden ve doksan AKTS krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam kırkbeş krediden ve yüz seksen AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az onbeş adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar.

Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp en az beş nüsha halinde danışmanının yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder.

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş dört kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.

Öğrencinin tezi ile birlikte, ulusal veya uluslararası hakemli dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini enstitüye sunması gerekir. Makalenin niteliği ile ilgili konular, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir. Belirtilen koşulları yerine getiren ve tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

 

NOT: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında mezuniyetine karar verilen öğrenciler 2 adet Tez veri Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir. (YÖK’ün ulusal tez sayfasından üyelik aldıktan sonra tez bilgilerinizi girmeniz, kaydetmeniz ve referans numarası almanızdan sonra alacağınız form)