SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Özel Öğrenci

Özel öğrenci kabulü

Madde 9 - Özel öğrenci kontenjanı, her yarıyıl için en fazla “üç” öğrenci ile sınırlıdır. Özel öğrenci başvuruları başvuru takviminde belirlenen süre içinde “Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi” ile alınır. Başvuru dilekçesinde almak istedikleri dersleri belirtir.

a) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için ilgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen programdan mezun veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olması gerekir.

b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

c) Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri yürütülmez, vb.).

d) Kayıtlı özel öğrenciler takip eden dönemde katkı payı ve öğrenim giderini ödemek şartıyla sadece ders kaydı yaptırır. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla üç derse kayıt yaptırabilir.

e) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı, kayıtlı oldukları lisansüstü programların ilkelerine göre yürütülür.

f) Özel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir.

g) Özel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar örgün öğretim katkı payını öderler.

h) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

ı) Özel öğrenciler bir lisansüstü program kazandıkları takdirde, son beş yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek şartıyla EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir.

i) Özel Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; Mezuniyet notu dikkate alınarak EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.