SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yüksek lisans programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.

Doktora programına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaylar; yurt içi veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.

Yabancı uyruklu adaylar, mezun olduğu yüksek öğretim kurumundan almış oldukları tüm derslerini ve notlarını gösterir belgenin (transkript) aslı ve onaylı tercümesini ibraz etmelidir.

ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.

Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS veya eşdeğer sınavlardan, başvurdukları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir.

Türkçe, yabancı dil veya en az %30 yabancı dilde eğitim yapan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi'den (TÖMER) lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Üniversite’de Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Başarı notu 100 üzerinden en az 75 olmalıdır.

Yabancı uyruklu adaylar, başvuru sırasında pasaport ve ikamet belgelerinin onaylı örnekleri ile onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

Sanatta Yeterlik programlarına başvuran yabancı adaylara yönelik özel yetenek sınavının yapılıp yapılmayacağı, sınav biçimi ve koşulları ilgili ana sanat dalları için ayrı ayrı önerilerek Enstitü Kurulu'nda kararlaştırılır.

Öğrenci vizesi bulunmayan yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kaydı yapılmaz.

Kayıt hakkını kazanan yabancı uyruklu adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Yabancı uyruklu öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Katkı Payını ödemekle yükümlüdürler. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden veya kendi Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlü değildir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı biçimde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi burslusu olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD başkanlığının görüşü, EYK kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim açısından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere uygulanan Lisansüstü Yönetmeliğine tabidirler.