SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi doktora programının amacı toplumsal hayattaki değişimlere ve gelişmelere karşı cevap vermek, siyaset ve kamu yönetimi kurumlarının karşılaştıkları yeni problemler ve imkânlar hakkında derinlemesine teorik ve pratik araştırmalar yapmaktır. Küreselleşme, demokratikleşme, bilgi toplumu olma, kentleşmenin artması gibi son yıllarda giderek daha fazla etkisi hissedilen, birbirinden farklı ve iç içe geçmiş süreçler siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinini yeniden şekillendirmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetişim, şeffaflık, daha fazla siyasal katılım, etkin ve verimli hizmet sunumu, hesap verebilirlik yeni dönemi şekillendiren başlıca yaklaşımlar durumundadır. Tüm bu süreç vatandaş ile siyaset kurumu ve kamu yönetimi arasındaki ilişki yoğunluğunu ve biçimini de değiştirmekte ve geliştirmektedir. Birey ve kamu ilişkisinin farklı açılardan incelenmesi, kamu kurumlarının yapısal ve durumsal avantajlarının ve dezavantajlarının tespit edilip bunları avantajlarını geliştirmeye, dezavantajlarını ise yok etmeye ya da zayıflatmaya yönelik derinlikli akademik çalışmalara olan ihtiyaç çok fazladır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı bu ihtiyaca cevap vermeyi gaye edinmiştir.

Programımız, öğrencilerin siyaset ve kamu yönetimi alanlarının farklı yönlerine dair derinlemesine araştırmalar yürütmelerine altyapı hazırlayacak şekilde kavramsal-teorik çerçeveyi eğitim müfredatına dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında araştırma projelerinde yer alma imkânı yanında, tez çalışması sırasında merkezi ve yerel kamu kurumlarında araştırma için çok yönlü destek sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin teorik bilgiler yanında uygulamaya dayalı bilgiler de elde ederek yenilikçi ve sorgulayıcı bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin 24 kredilik ders yükünü tamamladıktan sonra tez hazırlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında var olan bilimsel bilgi ve uygulamaları öğrenir.
  2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki teorik ve uygulamaya dair gelişmeleri çok yönlü analiz etme becerisi kazanır.
  3. Dünyada ve Türkiye’de siyaset ve kamu yönetimi alanındaki başarılı model ve uygulamaları araştırır ve inceler.
  4. Kamu kurumlarının dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni gelişmelere uyumunun teşviki ve kolaylaştırılması yönünde analiz yapma becerisi kazanır.
  5. Türkiye’de siyaset ve kamu yönetimi ile ilgili mevzuatı derinlemesine analiz etme becerisi kazanır, uygulamadaki sorunların araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi yolunda teorik ve uygulamaya dönük beceriler kazanır.
  6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanabilme, kuramsal bilgi ve teknik analiz yöntemlerini kendi çalışma konularına uygulayabilme becerilerini kazanır.
  7. Siyaset ve kamu kurumlarının çalışma alanlarında uygulamaya dönük yenilikler getirebilecek ve çözüm üretebilecek bilgi ve beceriler kazanır.
  8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında teorik bilgi geliştirme ve uygulama için disiplinler arası bir perspektifle çalışma becerisine sahip olur.
  9. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik projeler tasarlayabilme ve bu projeleri akademik disiplin ve etik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme becerileri kazanır.