SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Felsefe

Felsefe Yüksek Lisans Programı Felsefe Ana Bilim Dalına bağlı olarak açılmıştır. Felsefe Yüksek Lisans programından mezun olmuş kişilerin felsefenin kabul görmüş temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu uzmanlaşmalarını, Türkçe’de yapacakları bir çalışma ile pekiştirmeleri istenecektir. Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programında beş temel dilde (Arapça, Latince, Eski Yunanca, Almanca ve Osmanlı Türkçesi) metin takip edebilecek düzeyde dersler verilmektedir. Böylece öğrencinin metni kaynak dili üzerinden anlama eğiliminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dersler Türkçe yapılmaktadır. Öğrencilerin Türkçe’de felsefe yapma koşullarının geliştirilmesi ve Türkçe’ye ve kültürüne katkı sağlayacak entelektüel bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Yüksek Lisans Derecesi Alabilmek için toplam gerekli kredi sayısı 24’tür; ayrıca kredisiz zorunlu Seminer dersini almak gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

  1. Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili tarihsel ve problematik bilgilere sahiptir.
  2. Felsefî problemleri, temsilcilerini ve problemlerin tarihî toplumsal varlık alanıyla ilişkisini bilir. 
  3. Felsefe alanındaki teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
  4. Felsefenin belirli bir alanı veya sorunuyla ilgili olarak uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sorunuyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirir.
  5. Felsefe alanındaki literatüre hakim olup disiplinlerarası çalışma yapabilir.
  6. Felsefe alanındaki güncel gelişmeleri, alanındaki ve alan dışındaki gruplara aktarır.
  7. Felsefede kaynak dillerden en az birini, Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanabilir.
  8. Felsefe alanındaki sorunlara ilişkin yaklaşımları tarihsel ve problematik olarak analiz eder ve değerlendirir.
  9. Felsefe alanında edindiği bilgileri problem çözme ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.