SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İşletme

PROGRAM TANITIMI VE AMAÇLARI

Özellikle İşletme ile ilgili disiplinlerde akademik kariyer yapmayı hedefleyen bireylere yönelik olarak yürütülen bu lisansüstü programın temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öncelikli amacı akademik kariyer yapmak olmayan katılımcılara mevcut kariyerleri veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak güncel alan bilgi ve yetkinliklerinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Öğretim dili Türkçe olan Programa kabul edilecek öğrencilerin, ALES ve Yabancı Dil puan koşulunu sağlamaları istenir. Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 21 kredilik ders almaları zorunludur. Normal koşullar altında 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır.

 

Programdan mezun olan öğrencilerin öncelikle devlet veya vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaları mümkün olmakla birlikte, kamu veya özel sektör kuruluşlarının mali işler, denetim, kalite kontrol, pazarlama, müşteri ve halkla ilişkiler, üretim, insan kaynakları gibi ilgili birimlerinde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışmaları da mümkündür.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

Program mezunları;

1)    İşletmeyle ilgili disiplinlerde yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bilimsel bir araştırma gerçekleştirebilirler.

2)    Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.

3)    Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.

4)    Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.

5)    İşletme disiplinleriyle ilgili temel ve en güncel akademik bilgiye sahiptirler.

6)    İşletme faaliyetleri ile ekonomik sistem arasındaki ilişki ve etkileşim hakkında bilgi sahibi olup, işletme kararlarının ekonomik sistem üzerindeki muhtemel etkilerini yorumlayabilirler.

7)    İşletme ile ilişkili muhasebe, finans, yönetim-organizasyon, üretim ve pazarlama gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

8)    İşletme disiplinleri arasındaki etkileşimi bilir ve işletme kararlarının muhtemel sonuçlarını çok boyutlu öngörebilirler.

9)    İşletmelerde karar alma ve uygulama süreçlerinde yaşanan problemleri tespit edebilir ve bilimsel yaklaşımları kullanarak çözüme ulaştırabilirler.

10) Mevcut veriler ve yapacakları gözlem ve ölçümler doğrultusunda işletme faaliyetlerinin analiz ve değerlendirmesini yaparak, üst yönetime sunulacak performans raporları hazırlayabilirler.

11) Araştırma ve yatırım projeleri geliştirerek, teknik ve ekonomik değerlendirmesini yapabilirler.

12)  İşletme disiplinleriyle ilgili geçerli teorileri uygulamayla entegre edebilirler.

13)  Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.