SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı; köklü bir geçmişe sahip olan Türk dili ve edebiyatının zengin ilim, sanat ve kültür birikimini bilimsel yöntemlerle araştırma, yorumlama mukayese etme ve değerlendirmeye yönelik bir öğretimle sahasında uzman bireyler yetiştirme ideali doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Bu misyona bağlı olarak amaçlarımız:

Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yeri, gelişimi ve eserlerinin değerlendirilmesi konularında, sahalarında uzman bilim adamları yetiştirmek; dil ve edebiyat değerlerimizin nesilden nesle aktarılması doğrultusunda geleceğin akademisyenlerine en güzel donanımı sağlamak;

Türk dil ve edebiyatının evrensel bilim, kültür ve sanata katkılarını araştırmak;

Türk dili ve edebiyatının Türk tarihi, kültürü ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar yapmak;

Türk edebiyatının estetiği üzerine çalışmalar yapmak; bilim dili olarak Türkçenin imkânlarını araştırmak;

Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanları asıl olmak üzere; karşılaştırmalı dil ve edebiyat, halk bilimi, çağdaş Türk lehçeleri, tarih, felsefe, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer sahalarında doktora düzeyinde çalışmalara devam edecek edebiyatçı veya dil bilimci akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri:
Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlikler:

 1. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak akademik düzeyde doğru ve etkin kullanma.
 2. Türk dili ve edebiyatına ait bilimsel kuram ve kavramları farklı bir araştırma alanında uygulama.
 3. Türk dili ve edebiyatı alanlarında bilimsel araştırma, tahlil ve değerlendirme yapabilme.
 4. Çalıştığı alanda Türk dili ve edebiyatı metinlerini akademik düzeyde yorumlama, mukayese etme ve değerlendirme.
 5. Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel bir araştırmada bireysel olarak sorumluluk alma, bağımsız çalışma yapma.
 6. Türk dil ve edebiyatına dair bir konuyu bütün yönleriyle ele alma.
 7. Türk dilinin farklı alfabelerle yazılmış metinlerini okuma, anlama, çevriyazıya aktarma, yorumlama ve değerlendirme.
 8. Türk dünyasıyla iletişim kurma, çağdaş Türk lehçelerine dair bilimsel araştırma yapma.
 9. Türk dili ve edebiyatının değerlerini ortaya çıkarma, hayat ve toplumla ilişkisine dair proje ve etkinlikler düzenleme.
 10. Türk dili ve edebiyatı alanında gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
 11. Çalıştığı alanın bilimsel kaynaklarını bilme, değerlendirme ve kullanma.
 12. Türk dili ve edebiyatı ile diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurma.