SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları

Program, Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünya Tarihindeki yerine, modern Türkiye'nin sınırlarının ötesine uzanan bir multi-etnik çok kültürlü ve çok dinli bir yapı olduğunu dikkate alarak odaklanır ve öğrencilerini Beşeri Bilimler alanında seçkin kariyerlere hazırlamayı hedefler.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Yüksek Lisans Programı, öncelikle (ama tamamen değil) Osmanlı mirasını paylaşan ülkeler ve/veya bölgelerden gelen öğrencilere yöneliktir. Bu öğrencilerin geldikleri bölgelerin Osmanlı geçmişlerine ilişkin araştırma konularına yönelmeleri teşvik edilecektir. Öğrencilerin bu araştırmaları için bir taraftan İstanbul'daki Osmanlı arşivlerini, diğer taraftan da kendi yörelerinin kaynaklarını değerlendirmeleri öngörülmektedir. Program, bu sayede, Osmanlı geçmişinin, sözkonusu ülke ve bölgelerin Ortaçağın sonlarından yirminci yüzyılın başına kadar süregelen ortak bir tecrübesi olarak ele alınacağı entellektüel bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Bütün bunların bir sonucu olarak, program, bir taraftan ulus devlet merkezli Osmanlı tarihi algısının yapı çözümüne katkıda bulunurken, diğer taraftan, Osmanlı geçmişinin, Osmanlı sonrası devletlerin ulusal anlatılarında daha dengeli ve bilimsel olarak yer almasına katkıda bulunacaktır.

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler aşağıdaki yeterliliklere sahip olurlar:

1. Osmanlı çalışmalarına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurar ve bu altyapısını Osmanlı tarihinin değişik yönlerinin araştırılması ve incelenmesinde uygular.

2. Osmanlı çalışmalarının araştırma ve inceleme metotlarını bilir ve bunları yeni bir araştırma alanında uygular.

3. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilir.

4. Osmanlı çalışmalarının araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak yeni alanlarda bağımsız bilimsel çalışmalar yapabilir.

5. Güncel gelişmelere Osmanlı tarihi perspektifinden yeni bakış açıları getirir.

6. Osmanlı tarihine dair vakalara interdisipliner perspektiften yeni sorgulamalar ve değerlendirmeler getirir.

7. Osmanlı çalışmalarının ilgili alandaki literatürü ve kaynakları bilir ve kritik eder.

8. Sosyal ve beşeri bilimlerde geliştirilen metot ve teknikleri Osmanlı çalışmaları için kullanır.

9. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.

Program Yöneticisi:

Doç. Dr. İsmail Hakkı KADI

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.medeniyet.edu.tr/ottomanstudies