SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İktisat

Küreselleşen ve hızla dönüşen dünyanın önemli bir ekonomik merkezi olan İstanbul’da,  mevcut eğitim programları yanında değişen şartları takip ederek akademik bilgiyi, beceri ve yetkinlikle kuşanacak lisansüstü programlara duyulan ihtiyaç üzerine tasarlanan programda, İktisat bilimine ilişkin temel bilgilerin, bu alanlarda yaşanan sorunların, ortaya çıkan yeni gelişmelerin teorik düzeyde analiz edilmesi ve bu bilgilerin uygulanmasına yönelik pratik çalışmalar ortaya konulması amaçlanmıştır.

İktisat bilimini teorik ve pratik yönleriyle ele alabilmek için oluşturulan interdisipliner ders programı çerçevesinde İşletme, Uluslararası İlişkiler,  Maliye ve Kamu Yönetimi bölümleri dersleri yanında üniversitemizin Edebiyat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinden de alan dışı seçimlik dersler kapsama dâhil edilmiştir. Eğitim dili Türkçe olan programın tamamlanması için toplam 30 kredilik dersten başarılı olunması gerekmektedir.

Bu imkânlar sayesinde yüksek lisans programından mezun olacak öğrenciler hem kamu kesiminin hem de özel kesimin ihtiyaç duyduğu eleman profiline sahip olacaklar ve özgün bilimsel çalışma yapma kapasitelerini geliştireceklerdir.

Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İktisat alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, iktisat alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 2. İktisat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
 3. Karar, uygulama ve davranışlarında iktisat alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 4. İktisat alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
 5. İktisat alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirebilir.
 6. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 7. İktisat alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 8. İktisat bilimi ve iş hayatı çerçevesinde toplumsal, bilimsel ve etik sorunlara yaratıcı çözümler bulur ve bu çözümleri destekleyebilecek değerleri yaygınlaştırır.
 9. İktisat alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir.
 10. Geçmişteki iktisadi olayları bilimsel bir düzlemde analiz ederek, gelecekte yaşanması muhtemel iktisadi olaylar hakkında öngörülerde bulunabilme yeteneğine sahiptir.
 11. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ekonomi ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.