SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Turizm, hem Dünya’da hem de Türkiye’de istikrarlı olarak büyüyen ve gelişen önemli sektörlerden birisidir. Turizm sektörünün istikrarlı olarak büyümesi turizm gelirlerinden daha fazla pay almak isteyen ülkeler, bölgeler ve işletmeler arasında dinamik ve yoğun bir rekabetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dinamik ve yoğun rekabet ortamında turizm ürünün çeşitlendirilmesi birçok ülke, bölge veya işletme için önemli bir strateji haline gelmiştir. İnsanların sağlıklarını korumak veya sağlıklarına kavuşmak için başka bir yere seyahat etmesini ifade eden sağlık turizmi, turizmde ürün çeşitlendirme stratejisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer turizm türlerine göre seyahat edenlerin ortalama harcamalarının daha yüksek olduğu, mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmeyen ve Türkiye’de de hızla büyüyen sağlık turizmi, devlet tarafından da ciddi teşviklerle desteklenmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak sağlık turizmi işletmeciliği ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü sağlık turizmini etkili ve verimli bir şekilde yönetilebilmek, bir taraftan sağlık sektörü ve sağlık kuruluşları, diğer taraftan da turizm sektörü ve turizm işletmeleri hakkında teorik ve uygulamalı uzmanlık bilgisine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu anlayışla oluşturulan program, Dünyada ve ülkemizdeki sağlık turizmi yönetimine ilişkin gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin 30 kredilik ders yükünü tamamladıktan sonra proje hazırlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri:
Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlikler;

  1. Sağlık turizmi işletmeciliği alanında teorik ve uygulamaya yönelik uzmanlık derecesinde bilgi edinir.
  2. Sağlık turizmi, sağlık turizminin tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olur.
  3. Sağlık turizmi alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, performans yönetimi, , kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olur.
  4. Uluslar arası sağlık mevzuatını ve hasta haklarını bilir, yorumlar ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
  5. Sağlık turizminde etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinir.
  6. Sağlık turizmi işletmeciliği alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
  7. Sağlık turizmi bağlamında pazarlama stratejilerini öğrenir ve bu stratejilerin uygulanmasına yönelik projeler üretir.
  8. İnsanlar ve kültürlerarası iletişim konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
  9. Sağlık alanında temel kavram ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.