SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Yönetim Ekonomisi

“Yönetim Ekonomisi” tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici adaylarına ekonomik hayatın gerekli kıldığı kuramsal ve uygulamalı yeni bilgilerin etkin bir şekilde aktarılması, öğrencilere ekonomi alanında derinlik kazandırılması ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının gösterilmesidir.

Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı fırsatlar ve taşıdığı riskler, işletmelerde çeşitli kademelerdeki yöneticileri önceki dönemlere oranla çok daha donanımlı olmasını gerektirmektedir. Sanayi toplumunun üretim tarzıyla birlikte gelişen uzmanlaşmış yönetici tipi, bilgi toplumunun ortaya çıkardığı üretim süreçleri için yeterli olmaktan son derece uzak kalmaktadır, Enformasyon ve haberleşme teknolojilerini yoğun olarak kullanan sektörlerin lokomotif olduğu yeni üretim biçiminde, yöneticilerin disiplinlerarası bir kalifikasyona sahip olmaları ve hızlı bilgi üretim süreçlerine yine aynı hızda adapte olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla, yöneticilerin işletmelerini hem mikro hem de makro açıdan fırsatlar ve risklerle dolu yeni koşullara hazırlaması gerekmektedir. Kuşkusuz yöneticiler, kendilerinden beklenen bu performansı ortaya koyabilmeleri için gereken bilgi donanımına sahip olmalıdır. Ancak, enformasyon ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilginin üretim ve dağıtım hızını da daha önceden görülmemiş bir biçimde artırmaktadır. Böyle bir süreçte yöneticilerin ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurabilmeleri için mevcut bilgi birikimlerini sürekli olarak yenilemeleri gerekmektedir.

Çok sayıda küçük, orta ve büyük işletmenin faaliyet gösterdiği İstanbul’da, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde oluşturulacak bu programla söz konusu gereksinime cevap verilmesi mümkün olabilecektir. Üniversitemizde yürütülmekte olan sosyal bilimler alanındaki diğer programlardan farklı bir yaklaşımla yürütülecek olan programın hedef kitlesi, işletme yöneticileri ve yönetici adaylarından oluşmaktadır. Programın hedef kitlesi içerisinde halihazırda yönetici olarak çalışanların da bulunması, çalışma saatleri dikkate alınarak programın ikinci öğretimde sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. İçeriği aşağıda belirtilen program, bu konudaki ihtiyaçları gidermek için atılan somut bir adım olarak değerlendirilebilir.


Program Yeterlilikleri:

Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;
 

  1. İktisadi hayatta karşılaşılan olay ve olguların anlaşılması
  2. Sayısal ve grafiksel yöntemlerle çeşitli iktisadi kavram ve olayların tartışılarak gerçek hayata
  3. İktisadi alanda yapılacak bilimsel çalışmalar için gerekli bilgi birikimine sahip olma
  4. İktisadi Olayların ve Olguların Anlaşılabilmesi için gerekli bilişsel düzeye ulaşma
  5. İktisadi kavram ve olayların incelenmesinde sayısal ve grafiksel yöntemlerin kullanılması
  6. İktisadi sorunların anlaşılması ve sorunların çözümüne yönelik uygulamaların tanımlanması
  7. Verilecek ödevlerle öğrencilerin bireysel çalişma ve sorumluluk alma becerilerine katkı yapılması
  8. Yapılacak sınavlar ve ödevlerle öğrenme yetkinliğinin geliştirilmesi
  9. Derslerde hazırlanan ödevlerin sınıf ortamında öğrenciler tarafından sunulması ile İletişim ve Sosyal Becerilere katkı yapılması
  10. İktisat alanına özgü sayısal ve grafiksel yöntemleri kullanarak bilimsel analiz yapabilme ve alana özgü yapılmış olan bilimsel analizleri doğru değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması